fbpx

FSCA คือ อะไร

FSCA คือ อะไร

FSCA : South African

FSCA คือ อะไร FSCA (Financial Sector Conduct Authority) เป็นหน่วยงานของแอฟริกาใต้

เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการตลาดของสถาบันการเงินที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการทางการเงิน

ก่อนหน้านี้รู้จักกันในนาม Financial Services Board (FSB)

FSCA ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ตามคำแนะนำของคณะกรรมการนำโดย Van der Horst คณะกรรมการได้แนะนำให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้น เพื่อกำกับดูแลหรือควบคุมและกำกับดูแลภาคการบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในแอฟริกาใต้

ในปี 2001 พระราชบัญญัติศูนย์ข่าวกรองทางการเงิน ได้มีการการแก้ไขภายหลังเพิ่มคำสั่งของ FSB ให้ครอบคลุมประเด็นการปราบปรามการฟอกเงิน

ต่อมาในปี 2004 ที่ปรึกษาทางการเงินและบริการระดับกลาง หรือที่เรียกว่า FAIS ได้ขยายบทบาทของ FSB ครอบคลุมการดำเนินการของตลาดในภาคการธนาคาร เพิ่มด้วย

FSCA ได้รับการยอมรับในระดับสากล จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ (IOSCO) และมีบทบาทในทุกกิจกรรมของหน่วยงานกำกับดูแลของแอฟริกาและมีบทบาทนำในการควบคุมในบล็อก SADC

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2018 FSB ได้เปลี่ยนชื่อเป็น FSCA หรือหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของตลาด รวมถึงผู้ให้บริการทางการเงิน เช่นโบรกเกอร์ Forex กองทุนลงทุน และผู้จัดการการลงทุน


หน้าที่รับผิดชอบของ FSCA

  • มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตลาด
  • FSCA มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของตลาดการเงินและเพื่อปกป้องลูกค้าทางการเงินโดยการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นธรรมจากสถาบันการเงินรวมถึงการให้การศึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าทางการเงิน
  • รักษาเสถียรภาพทางการเงินในแอฟริกาใต้โดยการดูแลหน่วยงานที่ลงทะเบียน
  • โบรกเกอร์ที่ควบคุมโดย FSCA จะต้องนำเสนอเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะที่ไม่สับสนหรือทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด

โบรกเกอร์ Forex ไหนบ้าง ที่มีใบอนุญาต FSCA และเหมาะสำหรับคนไทย
No.LogoFSCA NumberHead OfficeYear of EstablishmentReviewWebsite
1FSP45052United Kingdom2006อ่านรีวิวเข้าสู่เว็บไซต์
2FSP46614United Kingdom, Cyprus2012อ่านรีวิวเข้าสู่เว็บไซต์
3FSP46632Cyprus2010อ่านรีวิวเข้าสู่เว็บไซต์

นอกจาก FSCA แล้ว ยังมีหน่วยงาน อะไร อีกบ้าง ที่มี ความเข้มงวด และ มีความน่าเชื่อถือ ที่โบรกเกอร์ Forex นิยมใช้จดทะเบียนอีกบ้าง ดูข้อมูลหน่วยงานอื่นคลิ๊ก


img
Rebates
error: Content is protected !!